แบบฟอร์มส่งตรวจ CT/MRI
แบบฟอร์มส่งตรวจ CT/MRI
CT/MRI Request Form
การศึกษา Excellent Medical Education Centre
ขอเลื่อนการนัดตรวจ
Reschedule Your Appointment
ขอภาพผลการตรวจ
Request Your Scanned Images
 

สำนักข่าวสื่อสารมวลชนแห่งประเทศเดนมาร์กเข้าบันทึกการสัมภาษณ์ ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ และ อ.ดร.นพ.วิทยา สังขรัตน์ ผู้ดำเนินการโครงการวิจัยและ

ตัวแทนองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทยเข้าร่วมหารือกับคณะผู้วิจัยโครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็กถึงแนวทางที่จะสามารถสนับสนุนเพื่อปกป้องนักมวยเ...

ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค) บริจาคเงินจำนวน 6,500,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

หัวหน้าหน่วยรังสีวินิจฉัยของระบบประสาท Wake Forest School of Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิดี และพูดคุยเรื่องการสร้างค...

ศูนย์ไอแมครับรางวัลชนะเลิศ เป็นครั้งที่ 3 ในการประกวดเว็บไซต์รามาธิบดีประจำปี “The Star 3 Rama Website 2016”

ดูย้อนหลังการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ และ ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์ไอแมคเปิด อบรมกระบวนการปฏิบัติการในการตรวจรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่อง CT และ MRI สำหรับคณะพยาบาลจากโรงพยาบาลชลบุรี รุ่นที่ 2

บุคลากรศูนย์ไอแมค ต้อนรับและให้ข้อมูลด้านการบริการทางรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่อง CT และ MRI แก่คณะผู้มาศึกษาดูงานจาก รพ.พุทธชินราช

จำนวน 3 หัวข้อเกี่ยวกับ SCA ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากโครงการสร้างแผนที่สมองคนไทย ณ งานประชุมวิชาการ OHBM 2016 เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์