“มีคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ และหลอดเลือดเฉลี่ย วันละ 236 คน หรือชั่วโมงละ 10 คน หรือทุกๆ 6 นาที มีคนตายจากโรคกลุ่มนี้ 1 คน”

          คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในฐานะสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขชั้นนำของประเทศ ตระหนักถึงปัญหาของโรคหัวใจ และหลอดเลือด จึงจัดตั้งศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม (CVMC) เพื่อให้บริการผู้ป่วยเหล่านี้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การวินิจฉัย การรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการป้องกันโรค ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งเครื่องมือและเทคโนโลยีที่นำสมัย

 

 

การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย(EST)

เป็นการตรวจหาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือตรวจหาการเต้นของหัวใจผิดจังหวะที่เกิด...

(Cardiac Catheteriza-tion Laboratory)
การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนระบบ 3 มิติ

(3-D Echocardiography) เป็นวิธีการตรวจหัวใจโดยใช้คลื่นเสียงสะท้อนในระบบ 3 มิติ เพื่อการวินิจฉัยโรค รูป...

โปรแกรมนี้ทำขึ้นเพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยแสดงผลการประเมินเป็นความเสี...

โรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง เป็นปัญหาทางสุขภาพที่สำคัญเป็นลำดับต้นของประเทศไทย จากการศึกษาและร...

ศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม
CVMC.mahidol.ac.th
ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เวลาทำการ ทุกวัน 8.00 - 20.00 น.
โทรศัพท์ 02-201-2211  โทรสาร 02-201-2698