เปิดรับสมัครหลักสูตร ประจำปี 2562

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เปิดอบรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและภา...

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร CIO9 ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และรับฟังการบรรยายพิเศษ ณ The Cavalli Casa Resort จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่15-16 มกราคม 2562ผู้เข้าอบรมหลักสูตร CIO9 เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และรับฟังการบรรยายพิเศษ ณ The Cavalli Casa Resort จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่15-16 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลั...

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 9 CIO9  [Healthservice Chief Information Officer]

เมื่อวันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.30น. ที่ผ่านมา ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ รุ่นที่ 9"

ตามที่ โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมหล...

พิธีปิดการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 4 BMS [Basic Management Skill]

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00น. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอลิสา ลิ้มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโ...

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ รุ่นที่ 9 : CIO9 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 ธ.ค. 61

การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ รุ่นที่ 9 Healthservice Chief Information Officer : CIO9  ขยายเวลาการเปิดร...

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2201 1274, 0 2201 1547, 0 2201 0798, 0 2201 0800, 0 201 0828 โทรสาร 0 2354 7296