โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติก...

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร การบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 44 ศาสตราจารย์ นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ ...

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์...

งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล จัดให้มีการศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558...

งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล จัดให้มีการศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558...

การอบรมหลักสูตร การบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 44 ในหัวข้อ การพัฒนาผู้นำตามแนวทางจิตตปัญญา ณ บ้านอัมพวา รีสอร์...

งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล จัดให้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด...

 

 

งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล RamaHAS.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-201-1274, 02-201-0798, 02-201-1547 โทรสาร 02-354-7296
E-mail Address: rahas@mahidol.ac.th
งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล RamaHAS.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-201-1274, 02-201-0798, 02-201-1547 โทรสาร 02-354-7296
E-mail Address: rahas@mahidol.ac.th