ทดสอบ

Search in Library (OPAC)

OFF CAMPUS ACCESS : การเข้าใช้ฐานข้อมูลจากภายนอก
OFF CAMPUS ACCESS
การเข้าใช้ฐานข้อมูลจากภายนอก
UpToDate ฐานข้อมูล UpToDate
UpToDate
การลงทะเบียน UpToDate Anywhere
Turnitin ฐานข้อมูล Turnitin
Turnitin
ฐานข้อมูล Turnitin
ฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิกส์
 

 

บริการของห้องสมุด
 

โปรแกรมการสอนและอ้างอิง
 


  Clinics of North America    

 

Databases : Clinicalkey
Databases : Clinicalkey

             หนังสือใหม่
  New Books         


  Medical E-Books     

 


          นิตยสารใหม่
  New magazines  

ปีที่ 49 ฉบับที่ 1094

ปักษ์หลังมิถุนายน 2560

ปีที่ 9 ฉบับที่ 215

10  มิถุนายน 2560


  ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
  News and activities               

โดย Miss Lily Wongwiwat ตัวแทนบริษัท Wolters Kluwer

เข้ารับการฝึกอบรมและเยี่ยมชมห้องสมุดและหอจดหมายเหตุฯ

แอพพลิเคชั่นที่ให้บริการฐานข้อมูลวารสารของมหาวิทยาลัยมหิดล
สามารถดาวโหลดน์แอพพิเคช...
สมาชิกห้องสมุดท่านใดที่ได้รับบัตรใหม่เรียบร้อยแล้ว
อย่าลืม!! แจ้งเปลี่ยนรหัสสมาชิก...
ฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิกส์
 

 

บริการของห้องสมุด
 

โปรแกรมการสอนและอ้างอิง
 


             หนังสือใหม่
  New Books         


          นิตยสารใหม่
  New magazines  

ปีที่ 49 ฉบับที่ 1094

ปักษ์หลังมิถุนายน 2560

ปีที่ 9 ฉบับที่ 215

10  มิถุนายน 2560


  Medical E-Books     

 


  Clinics of North America    

 

Databases : Clinicalkey
Databases : Clinicalkey

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
  News and activities               

โดย Miss Lily Wongwiwat ตัวแทนบริษัท Wolters Kluwer

เข้ารับการฝึกอบรมและเยี่ยมชมห้องสมุดและหอจดหมายเหตุฯ

 

 

 
งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้    
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: lira@mahidol.ac.th