You are here

หน่วยบริหารงานทั่วไป

 

หน่วยบริหารงานทั่วไป. Edit ......ข้อมูล

       
       

img1

ธุรการ

img1

ห้องคอมพิวเตอร์

 

img1

ห้องประชุม

 

img1

IT support

 

 
งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้    
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: lira@mahidol.ac.th