You are here

หน่วยห้องประชุม

 

หน่วยห้องประชุมและห้องเรียน

        หน่วยห้องประชุมและห้องเรียน มีหน้าที่ในการให้บริการห้องประชุมและห้องเรียน ซึ่งมีห้องประชุมในความดูแลทั้งสิ้น ๑๙ ห้อง โดยแบ่งเป็น อาคารเรียนรวม ชั้น ๒ และชั้น ๖ จำนวน ๖ ห้อง และอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น ๘ และชั้น ๙ จำนวน ๑๓ ห้อง โดยห้องต่างๆ มีขนาดความจุที่แตกต่างกันมีขนาดความจุตั้งแต่ ๑๖ ที่นั่ง ,๑๘ ที่นั่ง, ๒๔ ที่นั่ง , ๗๐ ที่นั่ง , ๑๙๒ ที่นั่ง และสามารถรวมห้องได้ขนาดห้องความจุ ๒๖๐ ที่นั่ง ซึ่งทางหน่วยจะให้บริการทั้งด้านสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องประชุม โดยมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการ เพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 
งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้    
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: lira@mahidol.ac.th