ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)
โรงเรียนฟิสิกส์การแพทย์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-xxxx  โทรสาร 02-201-xxxx