You are here

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

วันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมภาควิชาวิสัญญีวิทยา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณทองดี พัชราวลัย มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

คุณสุวิชัย อุไรพันธุ์ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ บ้านพรพระ พระรามสอง 

คุณสันตริน-คุณเสาวณี โกศล มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือนเมาษายน พ.ศ. 2560

6 วิธีแก้วง่วงยามบ่าย โดยไม่พึ่ง "กาแฟ"

ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

อบรมโครงการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดูแลผู้บริจาคอวัยวะสมองตาย”

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 5

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ภาควิชาจักษุวิทยาและภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 21 และ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมภาควิชาจักษุวิทยา ชั้น 5 อาคาร 1 และห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ชั้น 8 อาคาร 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...

เลือกตั้งประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ หน้าหอประชุมอารี  วัลยะเสวี

ขอแจ้งปิดศูนย์อาหารรามาธิบดี อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั่วคราว

ระหว่างวันที่ 8 - 9 เมษายน 2560 และจะเปิดบริการให้ตามปกติในวันที่ 10 เมษายน 2560

วันสำคัญรามาธิบดี

วันเกิดคณะฯ คือวันที่ 4 สิงหาคม 2508 วันเปิดดำเนินการ รพ.รามาธิบดี คือวันที่ 3 พฤษภาคม 2512

ขอแจ้งย้ายสำนักงานธุรการภาควิชาอายุรศาสตร์ชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึง 20 เมษายน 2560

Pages