ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป  (ดูทั้งหมด)
ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีคณะแพทย์ศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับมอบ...
พบกับหนังสือออกใหม่ !
เรื่อง การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช 
โดย ศ.นพ.มาโนช หล...
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
จัดทำโครงการเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาบุคลา...
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกับราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ขอ...

ขอเชิญอาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย Special Lecture เรื่อง How to apply psychodynamic...

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และแพทย์ประจำบ้าน 
ร่วมพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ ...

  กิจกรรมทั่วไป  (ดูทั้งหมด)

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ร่วมกับ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรร...

คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ เข่้าร่วมพิธีพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 37 ปี แห่งก...

คณะผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด...

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จัดโครงการความสุขในสวนผัก รุ่นที่ 1 โดยได้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กกลุ่ม  Learning Disor...

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ    โครงการพัฒนางานประ...

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เป็นประธานในการประชุม เรื่อง ส...

  งานวิจัยของภาควิชาจากฐานข้อมูล Scopus  10 most recent articles

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299