ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

พิธีไหว้ครู ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 ก...

ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่1 ประจำปีการฝึกอบรม 2560 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบา...

แจ้งกำหนดวันสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านปีที่ี 1 ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาความรู้ ทางด้านรังสีวิทยา ซึ่งใ...

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560รอบที่ 2 ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแ...

ภาพกิจกรรมบรรยากาศ การดูงานของนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4-5 รายวิชาเลือก Elective RARD 431 ณ ภาควิชารังสีวิทยา

  สาระน่ารู้  (ดูทั้งหมด)
  บริการตรวจทางรังสีวิทยา Services  (ดูทั้งหมด)

 

ศูนย์วินิจฉัยเต้านมให้บริการอะไรบ้าง 1. นัดหมายการตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) 2. ตรวจหาความผิดปกติของเต้...

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297