ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์โรคการนอนหลับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จะจัดให้มีการประชุมวิชาการ Bangkok International Cognitive...

ปัญหาการติดอินเทอร์เน็ต-เกมเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบันโดยพบได้ถึงร้อยละ 15 ของเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน ซึ่งปัญหานี้ส่งผลกระทบหลายๆ ด้านทั้งพัฒนา...

"แท๊บเล็ต" ดาบสองคมที่พ่อแม่ควรจะคิดก่อนซื้อให้ลูก

tablet เป็นอุปกรณ์ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันมากขึ้น เด็กหลายคนอาจรบเร้าพ่อแม่ให้ซื้อ หรือพ่อแม่อาจลังเลใจว่าควรซื้อให้หรือไม่...

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์โรคการนอนหลับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จะจัดให้มีการประชุมวิชาการ Bangkok International Cognitive...

ปัญหาการติดอินเทอร์เน็ต-เกมเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบันโดยพบได้ถึงร้อยละ 15 ของเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน ซึ่งปัญหานี้ส่งผลกระทบหลายๆ ด้านทั้งพัฒนา...

"แท๊บเล็ต" ดาบสองคมที่พ่อแม่ควรจะคิดก่อนซื้อให้ลูก

tablet เป็นอุปกรณ์ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันมากขึ้น เด็กหลายคนอาจรบเร้าพ่อแม่ให้ซื้อ หรือพ่อแม่อาจลังเลใจว่าควรซื้อให้หรือไม่...

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์โรคการนอนหลับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จะจัดให้มีการประชุมวิชาการ Bangkok International Cognitive...

ปัญหาการติดอินเทอร์เน็ต-เกมเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบันโดยพบได้ถึงร้อยละ 15 ของเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน ซึ่งปัญหานี้ส่งผลกระทบหลายๆ ด้านทั้งพัฒนา...

"แท๊บเล็ต" ดาบสองคมที่พ่อแม่ควรจะคิดก่อนซื้อให้ลูก

tablet เป็นอุปกรณ์ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันมากขึ้น เด็กหลายคนอาจรบเร้าพ่อแม่ให้ซื้อ หรือพ่อแม่อาจลังเลใจว่าควรซื้อให้หรือไม่...

แบบทดสอบอาการย้ำคิดย้ำทำ (FOCI test)

แบบคัดกรองนี้เป็นแบบคัดกรองโรคย้ำคิดย้ำทำด้วยตนเอง การได้คะแนนสูงในแบบสอบถามนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำ ต้องเป็นการประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เท่านั้น