Wednesday, March 1, 2017

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26
27
28
1
2
3
4
 
 
 
 
 
 
 
5
6
7
8
9
10
11
 
 
 
 
 
 
 
 
12
13
14
15
16
17
18
 
 
 
 
 
 
 
19
20
21
22
23
24
25
 
 
 
 
 
 
 
 
26
27
28
29
30
31
1
 
 
 
 
 
 
งดให้บริการชั่วคราว หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม

วันที่ 27 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 14.00 น. 

แจ้งงดให้บริการชั่วคราวหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ-สุภาพสตรี

ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 - 20.00 น. คลินิกพรีเมียม ชั้น 3 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

แจ้งปิดปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษจักษุ-โสตฯ (6NE)

ซึ่งระยะเวลาในการปรับปรุงพื้นที่ประมาณ 6 เดือน โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 8 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

แจ้งงดให้บริการชั่วคราวของห้องปฏิบัติการโฟลไซโตเมทรี

วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2560 โดยงดรับสิ่งส่งตรวจจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกภาควิชาฯ