You are here

 
QR code สำหรับท่านที่ได้รับการดูแลแบบ Home Isolation ของโรงพยาบาลรามาธิบดี

กลุ่ม Line ทีมแพทย์และพยาบาล คำแนะนำการปฏิบัติแยกตัวที่บ้าน แบบสอบถามสุขภาพใจ การวัดอุณหภูมิและการใช้เทอร์โมมิเตอร์ การวัดออกซิเจนปลายนิ้ว คู่มือการกักตัวสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผ...

 
ทำไมตรวจโควิด-19 หลายครั้งกว่าจะเจอ

ตรวจหาเชื้อเร็วเกินไป เพราะเชื้อใช้ระยะเวลาฟักตัวในร่างกาย 2-14 วัน

 
ใครที่ต้องตรวจโควิด-19 เร็วที่สุด?

ผู้ที่พูดคุยกับผู้ป่วยโควิด-19 ในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที หรือถูกผู้ป่วยโควิด-19 ไอ จามรด โดยไม่มีการป้องกัน

 
ติดโควิด-19 ฉีดวัคซีนได้หรือไม่?

ผู้ที่เคยเป็นโควิด-19 มาก่อน ไม่มีผลอันตรายเพิ่มขึ้นจากการรับวัคซีน

 
การดื่มสุรา ฆ่าโควิด-19 ได้จริงหรือไม่?

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้

 
นั่งรถตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ทำไมต้องใส่แมสก์

เพื่อป้องกันสารคัดหลั่งกระจายออกไปในวงกว้าง เพื่อลดการรับเชื้อทางจมูกและปาก

 
ภาวะ ISRR กับวัคซีนโควิด-19

ปฏิกิริยาที่สัมพันธ์กับความเครียดจากการฉีดวัคซีน

 
เรื่อง วัคซีน COVID-19 ป้องกันได้แค่ไหน ?

ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กินกุ้งเสี่ยงโควิด-19 ไหม?

กินกุ้งสุก ๆ ปลอดภัยแน่นนอน

 
Q: การเข้าสถานที่ออกกำลังกายฟิตเนสให้ห่างไกลจากโควิด-19

A: ก่อนหยิบหรือจับเครื่องเล่นให้ใช้แอลกอฮอล์เช็ดทุกครั้ง...

Pages