You are here

คณะกรรมการบริหาร

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดี
 
Professional Service Cluster
ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์
ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์
รองคณบดี
 
รศ. นพ.อาทิตย์ อังกานนท์
รศ. นพ.อาทิตย์ อังกานนท์
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 
อ. พญ.ศนิ มลกุล
อ. พญ.ศนิ มลกุล
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
 
ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์
ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์
รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ
 
รศ. พญ.มะลิ รุ่งเรืองวานิช
รศ. พญ.มะลิ รุ่งเรืองวานิช
รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ
 
รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
 
ผศ. นพ.ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์
ผศ. นพ.ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์
รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก
 
ศ. พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์
ศ. พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม
 
นางสาวนรา เปาอินทร์
นางสาวนรา เปาอินทร์
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 
รศ. นพ.วิชาญ โชคธนะศิริ
รศ. นพ.วิชาญ โชคธนะศิริ
รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์
 
อ. นพ.สมเกียรติ ลีละศิธร
อ. นพ.สมเกียรติ ลีละศิธร
รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ
 
ศ. นพ.สมนึก ดำรงกิจชัยพร
ศ. นพ.สมนึก ดำรงกิจชัยพร
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
 
ศ. พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ
ศ. พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล
 
Ramathibodi Healthcare System Cluster
รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
อ. นพ.สุกิจ แย้มวงษ์
อ. นพ.สุกิจ แย้มวงษ์
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
 
รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์  สิทธิชาญบัญชา
รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ
 
นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์
นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 
อ. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น
อ. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
 
Education and Research Cluster
รศ. นพ.พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์
ศ.คลินิก นพ.พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัยอาวุโส
 
ศ. น.อ. นพ.อนันต์ โฆษิตเศรษฐ
ศ. น.อ. นพ.อนันต์ โฆษิตเศรษฐ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา
 
ศ. พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล
ศ. พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
 
รศ. นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
รศ. ร.อ. นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
ศ. นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล
ศ. นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
 
ศ. น.ท.หญิง พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา
ศ. น.ท.หญิง พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์