ประชาสัมพันธ์การประชุม

งานบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์. 02-201-1542, 02-201-2193   โทรสาร. 02-201-2607

อีเมล์ : academic.rama@gmail.com  เว็บไซต์ : https://med.mahidol.ac.th/academic

ศูนย์จัดประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล : ACMR