ประชาสัมพันธ์การประชุม

1     การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The Essential Blocks for Daily Clinical Practice

เนื่องด้วยแนวทางดูแลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดในปัจจุบัน นอกจากคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยแล้ว ยังมุ่งเน้นส่งเสริมการฟื้นตัวหลังผ่าตัด (Enhance Recovery After Surgery) เพื่อให้ผู้ป่วยกลับสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุด ลดระยะเวลาการนอน...

วันที่จัดประชุม : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561

ดูรายละเอียด


2      การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะครูแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ศาสตร์ของ“เวชศาสตร์ครอบครัว” เป็นศาสตร์เฉพาะทาง ซึ่งผสมผสานความรู้ในหลากหลายสาขาวิชา เช่น ทักษะทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ ระบาดวิทยา จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มาใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่...

วันที่จัดประชุม : มกราคม - มีนาคม 2561

ดูรายละเอียด


3      การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผ่าตัดในช่องหูและกระดูกเทมโพราล International Practical Course in Otology and Temporal Bone Surgery

โรคทางด้านโสตวิทยานั้นประกอบไปด้วย โรคของหูชั้นนอก หูชั้นกลาง และ หูชั้นใน ซึ่งโรคส่วนหนึ่ง นั้นทำการรักษาโดยการใช้ยา แต่ก็มีอีกส่วนซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดรักษา การผ่าตัดในช่องหูและโพรงกระดูกเทมโพราลนั้น เป็นการผ่าตัดที่ต้อง...

วันที่จัดประชุม : 13 - 15 ธันวาคม 2560

ดูรายละเอียด


4      การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) หลักสูตร 1 เดือน

พยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่อยู่ในภาวะวิกฤต จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในพยาธิสภาพของโรค ทราบแนวทางในการรักษา สามารถประเมินอาการและใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมถึงสามารถพัฒนาแนวคิด แนวปฏิบัติในการดูแลทารกเพื่อป้องกันหรือลดภาวะแ...

วันที่จัดประชุม : 8 ม.ค. - 5 เม.ย. 2561

ดูรายละเอียด


5      Current Practice in Respiratory Care for Adults and Children 2017

การบำบัดรักษาทางระบบหายใจ ถือเป็นส่วนสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบหายใจโดยตรง และโรคอื่นที่มีผลกระทบต่อระบบหายใจ องค์ความรู้ด้านการบำบัดรักษาทางระบบหายใจมีความเจริญก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา แพทย์และพยาบาลจึงควรมีความรู้ ความเ...

วันที่จัดประชุม : 8 - 11 พฤศจิกายน 2560

ดูรายละเอียด


งานบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์. 02-201-1542, 02-201-2193   โทรสาร. 02-201-2607

อีเมล์ : academic.rama@gmail.com  เว็บไซต์ : http://med.mahidol.ac.th/academic