The Information of Payin from Academic Services, Faculty of Ramathibodi Hospital

ในการจัดงานประชุมแต่ละครั้งที่มีการชำระค่าลงทะเบียน ผู้สนใจเข้าร่วมหลายท่านที่ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนงานประชุมของงานบริการวิขาการมักไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับใบชำระค่าสินค้าและบริการ ทำให้มักเกิดปัญหาในการชำระเงิน บทความนี้เพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับใบชำระค่าสินค้าและบริการแก่บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้สามารถตอบข้อสงสัยและหาวิธีแก้ไขเบื้องต้นได้โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ความสมบูรณ์ถูกต้องของใบชำระค่าสินค้าและบริการ ธนาคารและรูปแบบการชำระเงิน และวิธีการชำระเงินด้วยตนเองผ่ารช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ความสมบูรณ์ถูกต้องของใบชำระค่าสินค้าและบริการ

ใบชำระค่าสินค้าและบริการต้องมีตัวเลขครบถ้วนทั้ง 4 ส่วนคือ 1) เลขบิลเลอร์ซึ่งมีให้กับทุกคนเป็นเลขเดียวกัน ที่ใช้อ้างอิงบัญชีธนาคารของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาบรามาธิบดี 2) ส่วนเลข"รหัสโครงการ (Ref.1)" เป็นเลขที่ใช้อ้างอิงถึงงานประชุมที่ลงทะเบียนจ่ายเงิน 3) ส่วนเลข"Reference No. (Ref.2)" เป็นเลขที่ใช้อ้างอิงตัวบุคคลลงทะเบียนในที่นี้ใช้เบอร์โทรศัพท์ และ 4) จำนวบเงินที่ต้องชำระ

ธนาคารและรูปแบบการชำระเงิน

อ้างอิงตามธนาคารแห่งประเทศไทย แบ่งเป็นสามกลุ่ม 1) ธนาคารไทยพานิชย์ ชำระได้ทุกรูปแบบ เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ใช้บัญชีธนาคารนี้ 2) ธนาคารที่รับชำระผ่านช่องทางออนไลน์เท่นนั้น เช่น UOB CIMB กรุงศรีอยุธยา ดัง Bullet ที่ 2 ในส่วนรายละเอียดบัญชีตามภาพ 3) ธนาคารที่รับชำระทั้งช่องทางออนไลน์และสาขา เช่น ธนขาติ Mizuho เป็นต้น ดังBullet ที่ 3 ในส่วนรายละเอียดบัญชีตามภาพ