Meeting Room Set-up for Using

ในการช้งานห้องประชุมจำเป็นต้องเปิด-ปิดอุปกรณให้ถูกต้อง เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์

เปิด - ปิดสวิทช์ที่ตู้สวิทช์บอร์ด

สลับสัญญาณภาพเพื่อออกจอโปรเจกเตอร์