You are here

สิ่งประดิษฐ์

1

ผลิตภัณฑ์อาหารไอแมคสำหรับผู้เตรียมรับการตรวจลำไส้โดยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง

ฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท President Rice Products Public Company Limited ได้ร่วมมือกับรศ.พญ. จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ประธานโครงการ AIMC (ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าร่วมรักษา) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ในรูปแบบของโจ๊ก ซุปข้น และซุปใส สำหรับจำหน่ายแก่ผู้เตรียมเข้ารับการตรวจหาความผิดปกติของลำไส้ใหญ่หรือตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่ อ่านรายละเอียด

2

ACCU View

accuview เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยศูนย์ AIMC เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์หาพื้นที่ไขมันในช่องท้องจากภาพ CT แล้วทำการแสดงผลในรูปแบบ 3 มิติ

3

Pneumocolon pump

Pneumocolon pump เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเป่าลมให้ลำไส้พองตัว เพื่อให้สามารถทำการตรวจลำไส้ด้วยวิธีการส่องกล้อง หรือทำ CT scan ได้ง่ายขึ้น โดยทางศูนย์ AIMC ได้คิดค้น Pneumocolon pump ที่สะดวกใน และง่ายต่อการใช้งานขึ้นมาใช้เองได้สำเร็จ

4

CTC Taging agent

CTC tagging agent เป็นสารทึบรังสีที่ให้ผู้มารับการตรวจรับประทานเพื่อให้สารชนิดนี้จับตัวกับ อุจจาระในลำไส้ใหญ่ ทำให้รังสีแพทย์สามารถแยกความแตกต่างระหว่างอุจจาระ และ เนื้อเยื่อลำไส้ได้ชัดเจนขึ้น

5

AIMC Esophapaste

6

Breast hook Wire