You are here

องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ความสนใจและอยากสนับสนุนโครงการวิจัยนักมวยเด็ก

      เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ตัวแทนองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทย ประกอบด้วย Dr. Daniel Kertesz, Dr. Liviu Vedrasco และ คุณ Kritsiam Arayawongchai เข้าร่วมหารือกับ ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ และ อ.ดร.นพ.วิทยา สังขรัตน์ ผู้ดำเนินการโครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็ก ณ ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในประเด็นของผลการวิจัยด้านการบาดเจ็บในสมองของนักมวยเด็กและแนวทางที่จะปกป้องเยาวชนไทย โดยให้ความสนใจและต้องการให้การสนับสนุนโครงการนี้ในอนาคต