You are here

สำนักข่าวจากประเทศเดนมาร์กสนใจงานวิจัยนักมวยเด็ก

    เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 คุณ Søren Bendixen กับคุณ  Zhang Qunyi นักข่าวและผู้บันทึกภาพจาก สำนักข่าวสื่อสารมวลชนแห่งประเทศเดนมาร์ก Danish Broadcasting Corporation (http://www.dr.dk/nyheder) เข้าบันทึกการสัมภาษณ์ ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ และ อ.ดร.นพ.วิทยา สังขรัตน์ ผู้ดำเนินการโครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็ก ในประเด็นของผลการวิจัยด้านการบาดเจ็บในสมองของนักมวยเด็กและแนวทางที่จะปกป้องเยาวชนเหล่านี้