You are here

ศูนย์ไอแมคคว้ารางวัล เว็บไซต์สมบูรณ์แบบดีเยี่ยม

          งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแข่งขันประกวดเว็บไซต์รามาธิบดี ภายใต้หัวข้อ “The Star Ramathibodi Websites 2014: แข่งขัน แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เรียนรู้ พัฒนา” ขึ้น โดยมี รศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้การต้อนรับ พร้อมด้วย อ.ดร.นพ.วิทยา สังขรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และคุณพัชร เกิดศิริ ร่วมเป็นวิทยากรให้คำแนะนำแก่ทีมที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 907 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ทั้งนี้ การตัดสินเป็นแบบ real-time ใช้การให้คะแนนจากผู้เข้าร่วมประชุมสำหรับทุกรางวัล เว้นแต่ 3 รางวัลแรก มีคะแนนครึ่งหนึ่งมาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วย รางวัลแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

 รางวัล “ความสมบูรณ์แบบดีเยี่ยม” ได้แก่
  - ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (AIMC)

 รางวัล “การออกแบบและนวัตกรรมดีเยี่ยม” ได้แก่
  - งานการศึกษาต่อเนื่อง

รางวัล “ยอดนิยมยอดเยี่ยม” ได้แก่
  - งานการศึกษาหลังปริญญา

รางวัล “ยอดนิยม” ได้แก่
  - งานการศึกษาต่อเนื่อง
  - ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
 

รางวัล “การนำเสนอดีเด่น” ได้แก่
- คุณสุจิตร  พันธ์ไทย
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย

- คุณณัฐกร  เมืองแก้ว
  กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและเวชสถิติ

- คุณฐานันท์  เซ็ยจึง และ คุณสุนัน  สินสวัสดิ์
  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

-คุณปิยชัย  วรรณทอง
 ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
 

 

** สามารถเข้าไปดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่  คลิก