You are here

ศูนย์ไอแมค ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานสายแพทย์ทหารชั้นสูง

          ศูนย์ไอแมค ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานสายแพทย์ทหารชั้นสูง (Advanced Military Management) กรมแพทย์ทหารอากาศรุ่นที่ 22 ประจำปี 2560 จำนวน 30 ท่าน ที่เข้าศึกษาดูงานด้านวิชาการ การบริหารงาน และการบริการ ณ ศูนย์ไอแมค เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฏาคม 2560