You are here

เด็กมัธยมปลายจาก โครงการรามาไอดอล เข้าเยี่ยมชมไอแมค

 นอกจากได้เห็นเครื่องมือก้าวหน้าราคาสูง ยังได้เรียนรู้ถึง
การคิดแก้ปัญหา ให้เป็นนวัตกรรมเพื่อการบริการพัฒนาและเลี้ยงตนเองได้