You are here

ทีมผู้วิจัยชี้แจงข้อมูลสู่การขับเคลื่อนนโยบายคุ้มครองเด็ก

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ทีมผู้วิจัยโครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็ก นำเสนอและชี้แจงข้อมูลเรื่อง "การบาดเจ็บของสมองในกลุ่มนักมวยเด็ก" สู่การขับเคลื่อนนโยบายคุ้มครองเด็ก ด้วยความห่วงใยต่อความปลอดภัยและความเป็นสุขของเยาวชนชาวไทยที่เป็นอนาคตของ ชาติ ณ โรงแรมบางกอกชฏา กรุงเทพมหานคร