You are here

ดร.นพ.วิทยา สังขรัตน์ นำเสนอผลงานวิจัยที่ OHBM 2016 เจนีวา

จำนวน 3 หัวข้อเกี่ยวกับ SCA
ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากโครงการสร้างแผนที่สมองคนไทย ณ
งานประชุมวิชาการ The Organization for Human Brain Mapping (OHBM) 2016
เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์