You are here

อบรมกระบวนการปฏิบัติการให้คณะพยาบาลจากโรงพยาบาลชลบุรี

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ศูนย์ไอแมคเปิด อบรมกระบวนการปฏิบัติการในการตรวจรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่อง CT และ MRI สำหรับคณะพยาบาลจากโรงพยาบาลชลบุรี รุ่นที่2 โดยทีมพยาบาลวิชาชีพและนักรังสีเทคนิก ภายในศูนย์ไอแมค