You are here

สัมภาษณ์ถ่ายทอดสดหัวหน้าโครงการวิจัยในกลุ่มนักมวยเด็ก

ดูย้อนหลังการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ และ ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 

 
ผู้ร่วมรายการ

    - ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
    - จ.อ.สัญชาติ ทำมา หัวหน้าค่ายมวยอธิคมยิม/ศิษย์จ่าชาติ
    - นพฤทธิ์ ยูฮันเงาะ หัวหน้าค่ายลูกทรายกองดิน

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
    - ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย