หลังจากคณะกรรมการมาตรวจประเมินรอบสุดท้าย ไอแมค จึงได้รับรางวัลอันมีเกียรติในที่สุด

ศูนย์ไอแมค คว้ารางวัล "เว็บไซต์สมบูรณ์แบบดีเยี่ยม"
เมื่อ 11 มิ.ย. 57 หน่วยงานต่างๆได้ร่วมเข้าประกวด และได้รับความรู้เพิ่มเติมภายใต้รูปแบบของงาน "แข่งขัน แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เรียนรู้ พัฒนา"

เกี่ยวกับการวิจัยด้านภาพศาสตร์ชีวเวชวิศวกรรมของโครงการวิจัยแผนที่สมองไทย ในเรื่องการตรวจสมองนักมวยเด็ก

ไอแมค รามาธิบดีพัฒนา "แผนที่สมองของคนเอเชีย" จากกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ที่สุดได้สำเร็จด้วย Ingenia MR จากฟิลิปส์

คือสารที่ใช้ในการวินิจฉัยทางรังสี เพื่อให้เกิดความแตกต่างของการทึบต่อรังสีเอกซ์ ระหว่างอวัยวะที่ต้องการตรวจกับอวัยวะใกล้เคียง...

ตําแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จํานวน 4 อัตรา และ ตําแหน่ง พยาบาล จํานวน 4 อัตรา

ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า AIMC ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนาแผนที่สมองคนไทย

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังการได้รับสารทึบรังสีหรือสารกาโดลิเนี่ยมในการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็ก

ซึ่งประกอบด้วย Lecture และ Workshop ที่ครอบคลุมทุกปัจจัยสำคัญของการตรวจ หัวใจคนไข้ ด้วยเครื่อง CT โดยมีรังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา

Pages