You are here

งานแถลงข่าวสนับสนุนการแก้ไข พ.ร.บ กีฬามวย 2542 เพื่อปกป้องสมองเด็ก

          โครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็ก ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค) และ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย
และป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าวสนับสนุน
การแก้ไข พ.ร.บ. กีฬามวย 2542 เพื่อปกป้องสมองเด็ก โดยมี ศ. พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์   หัวหน้าโครงการวิจัยและติดตาม
กลุ่มนักมวยเด็ก  พร้อมด้วยทีมวิจัย  รศ. นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์ และ อ. นพ. ดร.วิทยา สังขรัตน์  ซึ่งผลการวิจัยพบว่ามี
ความเสียหายของสมองในนักมวยเด็ก จึงผลักดันให้กระทรวงท่องเที่ยวกีฬาและรัฐบาลไทย สนับสนุนการแก้ไข พ.ร.บ.กีฬามวย
2542 ตามเสนอของอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา กีฬา เพื่อปกป้องสมองเด็กและส่งเสริมมวยไทยให้เป็นกีฬาที่ปลอดภัยสำหรับ
เด็กทุกวัย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก