You are here

ยินดีต้อนรับคณะนักศึกษา ปธพ.รุ่นที่ 7

         สถาบันประปกเกล้า ร่วมกับแพทยสภา จัดหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาธิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง
รุ่นที่ ๗  (ปธพ.๗) เข้าศึกษาดูงานที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน ๑๔๐ คน และได้แบ่งกลุ่มมาศึกษาดูงาน
การบริหารงาน และการบริการ ที่ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค) วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.