You are here

ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค) เปิดรับสมัคร นักรังสีการแพทย์

นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ จาก มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ไอแมค

จากการที่มีผู้หวังดีช่วยแพร่ข่าวประโยชน์ของการตรวจ จริงๆแล้วค่าใช้จ่ายผิดพลาดและผู้ป่วยจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานความเสี่ยงโรคประเมินโดยแพทย์

ติดตามถ่ายทอดสด การแถลงข่าวสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10

เพื่อทำงานที่ท้าทาย ต้องเรียนรู้วิจัยและพัฒนา มีคลังข้อมูลจากงานวิจัยขนาดใหญ่ให้ใช้ มีการนำไปใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์แล้วบ้าง

ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค) บริจาคเงินจำนวน 6,500,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คณะนักอุตสาหกรรมจาก หอการค้าและอุตสาหกรรมโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมศูนย์ไอแมคและหารือความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน

นักข่าวชาวยุโรปมาที่ไอแมคเพื่อข้อมูลวิจัยสำหรับบทความเกี่ยวกับนักมวยไทยเด็กใน El Pais หนังสือพิมพ์ชั้นแนวหน้าของสเปน

เกี่ยวกับการวิจัยด้านภาพศาสตร์ชีวเวชวิศวกรรมของโครงการวิจัยแผนที่สมองไทย ในเรื่องการตรวจสมองนักมวยเด็ก

ไอแมค รามาธิบดีพัฒนา "แผนที่สมองของคนเอเชีย" จากกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ที่สุดได้สำเร็จด้วย Ingenia MR จากฟิลิปส์

คือสารที่ใช้ในการวินิจฉัยทางรังสี เพื่อให้เกิดความแตกต่างของการทึบต่อรังสีเอกซ์ ระหว่างอวัยวะที่ต้องการตรวจกับอวัยวะใกล้เคียง...

ตําแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จํานวน 4 อัตรา และ ตําแหน่ง พยาบาล จํานวน 4 อัตรา

Pages