You are here

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

        
              นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ จาก มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (AIMC)  เพื่อเพิ่มมุมมอง
ทางด้านการศึกษา การวิจัยทางรังสีวิทยา และเทคโนโลยีเครื่องเอ็มอาร์ไอ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒