You are here

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาแพทย์ญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยมหิดล

        
             ชมรม Ramathibodi international ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 37 กับมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์คานาชาวา  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ  และสร้างประสบการณ์ทางด้านการแพทย์ระหว่างนักศึกษาแพทย์
โรงพยาบาลรามาธิบตีแลนักศึกษาแพทย์ชาวญี่ปุ่น  เพื่อจะได้นำมาประยุกต์ใช้กับวงการแพทย์ในประเทศตนต่อไป และได้เข้า
เยี่ยมชมที่ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า  ในวันที่  18 มีนาคม  2562  เกี่ยวกับการจัดการนวัตรกรรม  เทคโนโลยี MRI และงานวิจัย