You are here

ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า AIMC ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนาแผนที่สมองคนไทย

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังการได้รับสารทึบรังสีหรือสารกาโดลิเนี่ยมในการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็ก

ซึ่งประกอบด้วย Lecture และ Workshop ที่ครอบคลุมทุกปัจจัยสำคัญของการตรวจ หัวใจคนไข้ ด้วยเครื่อง CT โดยมีรังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา

Pages