You are here

รับสมัครงาน : ตําแหน่ง นักรังสีการแพทย์ และพยาบาล

 

ประกาศรับสมัคร

ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ศูนย์ไอแมค AIMC ) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อปฎิบัติงานศูนย์ไอแมค ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตําแหน่งที่จะบรรจุ

ตําแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จํานวน 4 อัตรา
หน่วยงาน ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า(ศูนย์ไอแมค) สังกัดศูนย์สนับสนุนพันธกิจ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1.1 เพศ ชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
1.2 คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชารังสีเทคนิค
1.3 มีทักษะในการประสานงาน มีจิตบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
1.4 ไม่ต้องมีประสบการณ์
2. เอกสารและหลักฐานประกอบใบสมัคร
2.1 รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จํานวน ๑ รูป
2.2 สําเนาใบปริญญาบัตร จํานวน ๑ ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้อง)
2.3 สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จํานวน ๑ ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้อง) 2.4 สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้อง)
2.5 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จํานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) (รับรองสําเนาถูกต้อง)
2.6 สําเนาใบประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค จํานวน ๑ ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้อง)
2.7 ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 1 เดือน จํานวน ๑ ฉบับ
2.8. ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้อง)
2.9 หนังสือรับรองการทํางาน จํานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
2.10 สําเนาทหารกองเกิน 1 ฉบับ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ สนใจสามารถขอรับ และยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า(ศูนย์ไอแมค AIMC) อาคารจอดรถมูลนิธิรามาธิบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เวลา 8.00 – 16.00 น.
(ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ)
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ลงวันที่ 29 เมษายน 2556) 

 

 

ประกาศรับสมัคร

ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ศูนย์ไอแมค) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ ปฎิบัติงานศูนย์ไอแมค ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตําแหน่งที่จะบรรจุ

ตําแหน่ง พยาบาล จํานวน 4 อัตรา
หน่วยงาน ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า(ศูนย์ไอแมค) สังกัดศูนย์สนับสนุนพันธกิจ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1.1 เพศ หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
1.2 คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
1.3. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการให้คําปรึกษา
1.4 มีทักษะในการประสานงาน มีจิตบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
1.5 กรณีมีประสบการณ์ ICU จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. เอกสารและหลักฐานประกอบใบสมัคร
2.1 รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จํานวน ๑ รูป
2.2 สําเนาใบปริญญาบัตร จํานวน ๑ ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้อง)
2.3 สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จํานวน ๑ ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้อง) 2.4 สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้อง)
2.5 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จํานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) (รับรองสําเนาถูกต้อง)
2.6 สําเนาใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จํานวน ๑ ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้อง) 2.7 ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 1 เดือน จํานวน ๑ ฉบับ
2.8. ใบทะเบียนสมรส จํานวน ๑ ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้อง)
2.9 หนังสือรับรองการทํางาน จํานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ สนใจสามารถขอรับ และยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า(ศูนย์ไอแมค) อาคารจอดรถมูลนิธิรามาธิบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เวลา 8.00 – 16.00 น.
(ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ)
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ลงวันที่ 10 เมษายน 2556)