You are here

รับสมัครผู้เข้าร่วม "โครงการพัฒนาแผนที่สมอง"

 

ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า AIMC ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนาแผนที่สมองคนไทย

yes ประโยชน์ที่อาสาสมัครจะได้รับ
1. การตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วยการเจาะเลือด ฟรี (ปกติเสียค่าใช้จ่าย 2000 บาท)
2. การตรวจภาพสมองด้วยเครื่องเอ็มอาร์ไอ ฟรี (ปกติเสียค่าใช้จ่าย 20000 บาท)
3. การตรวจความจำโดยนักจิตวิทยา ฟรี (ปกติเสียค่าใช้จ่าย 1500 บาท)
enlightened คุณสมบัติผู้ที่สนใจเข้าสมัคร
1. สุขภาพดีไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต
   โรคไขมันในเลือดสูง โรคมะเร็งหรือเนื้องอก เป็นต้น และการได้ยินอยู่ในเกณฑ์ปกติ (ไม่ใช้เครื่องช่วยฟัง)
2. สมองดี จดจำเหตุการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
3. อ่านและเขียนภาษาไทยได้คล่อง
4. ไม่มีประวัติได้รับสารพิษ หรือใช้ยาเสพติดทุกชนิด