You are here

บุคลากรโรงพยาบาลบ้านแพ้วเข้าศึกษาดูงานการบริหารงาน

          ศูนย์ไอแมคต้อนรับ เจ้าหน้าที่ธุรการ นักรังสีการแพทย์ และพยาบาล จากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำนวน 6 ท่าน ที่เข้าศึกษาดูงานการบริหารงาน และการบริการ ณ ศูนย์ไอแมค เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561