You are here

นักศึกษาแพทย์จาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน

          ศูนย์ไอแมคต้อนรับ นักศึกษาแพทย์จาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานที่ศูนย์ไอแมค พร้อมนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี รวมเป็น 6 คน ในด้านวิชาการ และ นวัตกรรมการบริหารจัดการ ณ ศูนย์ไอแมค เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2561