You are here

งานแถลงข่าวสนับสนุนการแก้ไข พ.ร.บ. กีฬามวย 2542 เพื่อปกป้องสมองเด็ก

          โครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็ก ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค) และ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าวสนับสนุนการแก้ไข พ.ร.บ. กีฬามวย 2542 เพื่อปกป้องสมองเด็ก โดยมี ศ. พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์   หัวหน้าโครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็ก  พร้อมด้วยทีมวิจัย  รศ. นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์ และ อ. นพ. ดร.วิทยา สังขรัตน์  ซึ่งผลการวิจัยพบว่ามีความเสียหายของสมองในนักมวยเด็ก จึงผลักดันให้กระทรวงท่องเที่ยวกีฬาและรัฐบาลไทย สนับสนุนการแก้ไข พ.ร.บ.กีฬามวย 2542 ตามเสนอของอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา กีฬา เพื่อปกป้องสมองเด็กและส่งเสริมมวยไทยให้เป็นกีฬาที่ปลอดภัยสำหรับเด็กทุกวัย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก