ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าจัดงาน ครบรอบ 24ปี ไอแมค ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีผู้ร่วมก่อต...

ติดตามถ่ายทอดสด การแถลงข่าวสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10

เพื่อทำงานที่ท้าทาย ต้องเรียนรู้วิจัยและพัฒนา มีคลังข้อมูลจากงานวิจัยขนาดใหญ่ให้ใช้ มีการนำไปใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์แล้วบ้าง

และทรงกล่าวถึงว่ามีการบรรยายทางวิชาการเรื่องการบาดเจ็บทางสมองของนักมวยเด็ก ซึ่ง ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยนี้

VTR แนะนำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศูนย์ไอแมค ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานสายแพทย์ทหารชั้นสูง (Advanced Military Management) กรมแพทย์ทหารอากาศ

ศูนย์ไอแมค ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ศูนย์ไอแมคได้ทูลถวายเงินจำนวน 99,999.00 บาท เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เนื่องในการพระบรมศพนับเป็นกุศลเจตนาอันควรแก่การยกย่อ...

สำนักข่าวสื่อสารมวลชนแห่งประเทศเดนมาร์กเข้าบันทึกการสัมภาษณ์ ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ และ อ.ดร.นพ.วิทยา สังขรัตน์ ผู้ดำเนินการโครงการวิจัยและ

ตัวแทนองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทยเข้าร่วมหารือกับคณะผู้วิจัยโครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็กถึงแนวทางที่จะสามารถสนับสนุนเพื่อปกป้องนักมวยเ...

ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค) บริจาคเงินจำนวน 6,500,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

หัวหน้าหน่วยรังสีวินิจฉัยของระบบประสาท Wake Forest School of Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิดี และพูดคุยเรื่องการสร้างค...

ศูนย์ไอแมครับรางวัลชนะเลิศ เป็นครั้งที่ 3 ในการประกวดเว็บไซต์รามาธิบดีประจำปี “The Star 3 Rama Website 2016”

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด