You are here

ภาควิชาวิสัญญีวิทยาได้รับการตรวจประเมิน WFME

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฯ
หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด (วิสัญญีวิทยา) ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล WFME
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ (ผ่านเกณฑ์การประเมิน)