You are here

รู้ทันโรคมะเร็ง

   
1.มะเร็งศีรษะและลำคอ 7.มะเร็งนรีเวช
   
 • มะเร็งต่อมน้ำลาย
 • มะเร็งช่องปาก
 • มะเร็งช่องโพรงจมูก
 • มะเร็งหลังโพรงจมูก
 • มะเร็งคอหอยและกล่องเสียง
 • มะเร็งมดลูก
  • มะเร็งช่องคลอด

   
    
    2.มะเร็งต่อมไทรอยด์ 8.มะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ
      และอวัยวะสืบพันธ์ชาย
    3.มะเร็งระบบทางเดินอาหารและตับ  
     
    • มะเร็งไต กรวยไต และท่อไต
    • มะเร็งหลอดอาหาร
    • มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
    • มะเร็งลำไส้เล็ก
    • มะเร็งอวัยวะเพศชาย หรือองคชาต
    • มะเร็งอัณฑะ
    • มะเร็งตับและท่อน้ำดี
     
    • มะเร็งตับอ่อน
     
       
    4.มะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน 9.มะเร็งตา
       
    10.มะเร็งสมองและระบบประสาท
    • มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
     
       
    5.มะเร็งผิวหนัง 11.มะเร็งเยื่อบุช่องท้อง
       
    6.มะเร็งเต้านม 12.มะเร็งระบบโรคเลือดและต่อมน้ำเหลือง
       
     
    • มะเร็งเม็ดเลือด
     
    • มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
       
      13.มะเร็งปอดและหลอดลม
       
     
      14.มะเร็งช่องอก
       
      15.มะเร็งในเด็ก