You are here

คณะกรรมการประจำศูนย์มะเร็ง ปี พ.ศ. 2563-2567

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

รศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์

รศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์

Assoc.Prof.Ekaphop Sirachainan

ภาควิชาอายุรศาสตร์

Department of Medicine

 

คณะกรรมการ