You are here

ตรวจสอบรายชื่อ

 

 

ลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ
The 6th Ramathibodi-Mayo Clinic Joint Conference
21-22 กุมภาพันธ์ 2563
The 2nd Ramathibodi Lung Cancer Consortium Conference
20 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องสุรวงศ์ บอลรูม 1 โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ 

 

 

ลำดับที่ ชื่อ วิชาชีพ หน่วยงานที่สังกัด สถานะ
1. ดร.จิรวรรณ  โอพรสวัสดิ์ เภสัชกร L.A. Dermatech ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
2. พญ.ธารวิมล  เตชเสถียร แพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
3. พญ.พิชญาภา  พรรัตนกวี แพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
4. พว.รัชนีกร​  ลักษณะ พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
5. พญ.ถนอมศิริ  สติฐิต แพทย์ โรงพยาบาลพญาไท 2 ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
6. นพ.สมชาติ  สุนทราภิรมย์ แพทย์ Esperance Clinic ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
7. พญ.ศรัณย์พร  เปรมโยธิน แพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
8. พญ.ณัชชา  เสนาวิน แพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
9. พญ.รสสุคนธ์  สกุลพราหมณ์ แพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
10. นพ.วรเศรษฐ์  สายฝน แพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
11. นพ.เอกพงศ์  ธราวิจิตรกุล แพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
12. นส.สุจินดา  ลดาสุนทร พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
13. ดร.พิกุล เทพสุริยานนท์ เจ้าหน้าที่ Thermo Fisher Scientific (Thailand) Co., Ltd. ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
14. นายจีรวัฒน์ นาคขุนทด เจ้าหน้าที่ GenePlus ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
15. Mr.Richard Ong แพทย์ Thermo Fisher Scientific (Thailand) Co., Ltd. ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
16. Ms.Jaiden Ho's พยาบาล Thermo Fisher Scientific (Thailand) Co., Ltd. ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว