You are here

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโรคมะเร็ง OCC 1

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโรคมะเร็ง
OCC 1

• เกี่ยวกับหน่วยประสานงานผู้ป่วยมะเร็ง

        ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาพยาบาล ป้องกัน ฟื้นฟู และให้คำแนะนำ ปรึกษาเรื่องโรคมะเร็ง โดยอาจารย์แพทย์ทีมแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยและบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง โดยยึดหลักสิทธิผู้ป่วยและความปลอดภัย

 

• ติดต่อ

        ที่หน่วยตรวจผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ติดกับ OPD รังสีรักษา) อาคาร1 ชั้น1
        วัน จันทร์ - ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 07.00-15.00 น. (ในเวชาราชการ)
        สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์: 02-201-0461