You are here

มะเร็งเต้านมเรื่องใกล้ตัวที่ผู้หญิงต้องระวัง

 

มะเร็งเต้านมเรื่องใกล้ตัว ที่ผ้หญิงต้องระวัง 

 

มะเร็งเต้านม

         เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งในผู้หญิงทั่วโลก และพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่เพิ่มขึ้นในทุกๆปี มะเร็งเต้านมเกิด จากเซลล์ของเต้านมที่มีการแบ่งตัวอย่างผิดปกติ เหนือการควบคุมของ ร่างกายและเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็ง ส่วนใหญ่มักเกิดที่ภายในท่อ น้ำนม และสามารถกระจายออกจากท่อน้ำนม ไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ และอวัยวะอื่นที่ไกลออกไป 

         สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ ที่นี่