You are here

การฉายรังสีในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

 

การฉายรังสีในผู้ป่วย"มะเร็งเต้านม" 

 

การฉายรังสี

         จะใช้ในผู้ป่วยที่ตัดเฉพาะก้อนเนื้องอก หรือบางส่วนของเต้านมออกไป รังสีจะไปกำจัดเซลล์มะเร็งที่หลงเหลืออยู่ใกล้ๆ กับบริเวณที่เป็นเนื้องอก หรือบริเวณอื่นในเต้านม จะใช้ในผู้ป่วยบางรายที่ตัดเต้านมทิ้ง ซึ่งก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่และกระจายไปต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้มีจำนวนมาก การฉายรังสีจะฉายจากภายนอกร่างกายเข้าไปภายใน 

         สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ ที่นี่