You are here

โรงพยาบาลโพธารามเข้าศึกษาดูงาน ด้าน Home Chemotherapy

 

      เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 ศูนย์มะเร็งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีธิบดี นำโดย รศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งคณะแพทยศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี เข้าศึกษาดูงานด้าน Home Chemotherapy