You are here

ศึกษาดูงาน Home chemotherapy and TPN management

 

          ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดส่งทีมแพทย์ เภสัชกรและพยาบาล ในโครงการบริหารยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดดำส่วนกลางที่บ้าน(Home Chemotherapy) นำทีมโดย นพ.พิชัย จันทร์ศรีวงศ์ , คุณสุวรรณี สิริเลิศตระกูล , คุณแม้นมนา จิระจรัส พร้อมทีมงานจำนวนทั้งสิ้น 9 คน ไปศึกษาดูงานเรื่อง Home chemotherapy and TPN management ณ National Cancer Centre Singapore ประเทศสิงคโปร์ ระยะเวลา 4 วัน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2558 ถึง 21 สิงหาคม 2558

 

          สถาบันมะเร็งแห่งชาติสิงคโปร์ (National Cancer Center Singapore) และ โรงพยาบาลเอกชนซึ่งมีศูนย์มะเร็งตติยภูมิ (Parkway Cancer Center) ได้เข้าไปศึกษาดูงานที่ห้องบริหารยาเคมีบำบัดแบบผู้ป่วยนอก และห้องเตรียมยาเคมีบำบัดของเภสัชกร ซึ่งให้บริการแบบผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยที่บริหารยาเคมีบำบัดที่บ้าน ระบบบริหารจัดการ คือ ขั้นตอนแรก แพทย์จะเป็นผู้คัดเลือกและประเมินผู้ป่วย/ญาติที่จะรับบริการ home chemotherapy ตั้งแต่ครั้งแรก และเขียนคำสั่งการรักษาชัดเจน ขั้นตอนของพยาบาล ผู้ป่วยและญาติต้องมารับคำแนะนำ เรื่องการปฏิบัติตัวดูแลตนเองเมื่อต้องบริหารยาเคมีบำบัดที่บ้าน ยาเคมีบำบัดที่จัดเตรียมโดยเภสัชกร ส่งต่อให้พยาบาลเริ่มให้ยาทางหลอดเลือดดำส่วนกลาง โดยการต่ออุปกรณ์พร้อมยาเคมีบำบัดที่ต้องใช้แบบต่อเนื่องที่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นยา Fluorouracil แนะนำวิธีการดูแลเน้นให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนรับผิดชอบประเมินปัญหาเมื่อเกิดที่บ้าน พร้อมทั้งสามารถติดต่อมาที่พยาบาลเมื่อต้องการความช่วยเหลือ สำหรับสถาบันมะเร็งแห่งชาติสิงคโปร์ ซึ่งมีการให้บริการยาเคมีบำบัดแบบต่อเนื่องที่บ้านทางหลอดเลือดดำส่วนกลางในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดด้วยเช่นกัน ยาเคมีบำบัดแบบต่อเนื่องที่บ้านได้แก่ยา Doxorubicin Vincristine และ Cytarabine สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุยาเคมีบำบัดทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติสิงคโปร์ มีใช้ทั้ง elastomeric pump และ ที่ใช้แบตเตอรี่ เมื่อยาหมดผู้ป่วยต้องมาโรงพยาบาลเพื่อปลดสายอุปกรณ์บริหารยาออกและฉีดยา Heparin เพื่อการดูแลรักษาสภาพสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นที่บ้านให้โทรติดต่อกับพยาบาลประสานงานเพื่อให้การแก้ไข