You are here

ร่วมสมทบทุน กองทุน: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งเพื่อพัฒนาการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็ง

      ผู้ป่วยใหม่ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี มีจำนวนมากกว่า 3,800 รายต่อปี โรคมะเร็งเป็นโรคที่มีความซับซ้อนในการรักษา การรักษาโรคมะเร็งได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ข้อมูลพันธุกรรมระดับโมเลกุลของเซลล์มะเร็งมาช่วยในการวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มต้น และในการรักษาโรคมะเร็งแบบเฉพาะบุคคล ซึ่งส่งให้ผลการรักษาดีขึ้น การรักษามะเร็งในปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายสูงมาก รวมทั้งยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นหลัก ส่งผลให้ผู้ป่วยมะเร็งชาวไทยยังขาดการเข้าถึงการรักษาแบบใหม่เหล่านี้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นงานวิจัยมะเร็งอาจนำไปสู่การรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ค่าใช้จ่ายที่ลดลง และผู้ป่วยชาวไทยสามารถเข้าถึงการรักษามากขึ้น
      เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้ป่วยมะเร็ง ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็ง
โดยร่วมบริจาคเงิน

สมทบทุน กองทุน: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งเพื่อพัฒนาการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็ง  รหัส 3220-0045
(เงินบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายกำหนด)
     
ผ่านมูลนิธิรามาธิบดี
ธนาคารไทยพาณิชย์  เลขที่ 026-3-05216-3
ธนาคารกสิกรไทย     
เลขที่ 879-2-00448-3
ธนาคารกรุงเทพ       
เลขที่ 090-3-50015-5

โทร: 0-2201-1111
www.ramafoundation.or.th
E-Mail: info@ramafoundation.or.th