You are here

Tumor Biobank โครงการจัดเก็บชิ้นเนื้อแบบบูรณาการ

โครงการจัดเก็บชิ้นเนื้อแบบบูรณาการ
Tumor Biobank

เกี่ยวกับโครงการจัดเก็บชิ้นเนื้อแบบบูรณาการ

           โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นโรงเรียนแพทย์ที่มุ่งเน้นการให้การรักษาตติยภูมิและการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการแพทย์ สถิติผู้ป่วยใหม่ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเฉลี่ย 3,000 รายต่อปี การรักษาโรคมะเร็ง จัดอยู่ในกลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง แนวทางการรักษาโรคมะเร็งแต่ละกลุ่มโรคได้ใช้หลักฐานทางการแพทย์ที่ได้จากการศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการและในคลินิก ที่ใช้เงินงบประมาณในการวิจัยสูง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งสูงขึ้นตามไปด้วย วิธีการรักษาผู้ป่วยแต่ละรายจะต้องใช้ความร่วมมือจากทีมแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา เช่น ศัลยแพทย์ อายุรแพทย์โรคมะเร็ง แพทย์รังสีรักษา และพยาธิแพทย์  โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งเพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและการศึกษาวิจัยด้านโรคมะเร็งเป็นไปอย่างครบวงจร

           เนื่องจากการศึกษาวิจัยด้านโรคมะเร็งในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่ที่การศึกษาผลการรักษาทางคลินิกเท่านั้น การศึกษาเชิงลึกทางชีวโมเลกุลเพื่ออธิบายและทำนายผลการรักษา หรือเพื่อหายารักษาโรคมะเร็งชนิดใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพ และมีความจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งมากกว่ายาเคมีบำบัดก็เป็นที่ต้องการ และมีผลกระทบในวงกว้างต่อภาพรวมของการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งการศึกษาวิจัยเชิงลึกทางชีวโมเลกุล จำเป็นต้องใช้ตัวอย่างชิ้นเนื้อมะเร็ง รวมถึงเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย เพื่อนำไปสกัดสารพันธุกรรม ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ  หรือโปรตีน เพื่อนำไปวิจัยในห้องปฏิบัติการต่อไป

 

1.ภาระงานที่ได้รับผิดชอบ

               รับผิดชอบดำเนินการจัดเก็บชิ้นเนื้อ เลือด และสารคัดหลั่งของผู้ป่วยในระยะยาวให้มีการจัดเก็บอย่างมีระบบ ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับทะเบียนมะเร็งรามาธิบดีซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยในทุกโรคทุกครั้งที่เข้ารับการรักษาและการบริการที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทั้ง basic, translational และ clinical research ของโรงพยาบาล

 

2.วัตถุประสงค์ของโครงการ

          2.1 เพื่อให้คณะฯ สามารถดำเนินการด้านโรคมะเร็งสู่ความเป็นเลิศได้อย่างเต็มที่

          2.2 เพื่อจัดระเบียบการเก็บชิ้นเนื้อ เลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยมะเร็ง อย่างมีระบบ ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพโดยสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับทะเบียนมะเร็งรามาธิบดีได้

          2.3 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการศึกษาวิจัยเชิงลึกทางชีวโมเลกุล ด้านโรคมะเร็ง โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางคลินิกที่ได้จากทะเบียนมะเร็งรามาธิบดีร่วมด้วย

          2.4 เพื่อส่งเสริมการสร้างงานวิจัยที่มี Impact สูง และสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือระดับนานาชาติ

          2.5 เพื่อสนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์แพทย์คลินิกสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็ง อาจารย์แพทย์นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์สาขาชีวการแพทย์

          2.6 เพื่อให้คณะฯ ได้ข้อมูลที่จำเป็น ในการพัฒนางานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง

          2.7 เป็นพื้นฐานข้อมูลในการศึกษาวิจัยการวินิจฉัยด้านโรคต่างๆ ของโรงพยาบาลรามาธิบดี และหรือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

 

ติดต่อขอร่วมเข้าโครงการวิจัย
 
 อาคารวิจัยและสวัสดิ์การชั้น 3
 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 69519